Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Právo zmeny

Taliansky výrobca si vyhradzuje právo zmeny. Preto, aj keď robíme maximum, aby obsah stránok odpovedal aktuálnemu stavu, nemusia obrázky, technické popisy alebo ceny v danej minúte odpovedat aktuálnemu stavu. Akekoľvek otázky a priania radi vybavíme na našich telefónnych číslach alebo e-mailom.

Riešenie reklamácií
Prípadné reklamácie vybavujeme v našom odbernom mieste podľa platného znenia OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA (č. 40/1964 Zb.) a podľa platného znenia ZÁKONA NA OCHRANU SPOTREBITEĽA (č. 250/2007 Zb.)
Záručné podmienky 

(všeobecné)

Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa predania spotrebiteľovi, minimálna zaručená životnosť batérie je 6 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení. Výrobok je pred expedíciou výrobcom kontrolovaný. Záruka poskytovaná predajcom sa vzťahuje na závady výrobku zistené v záručnej dobe a spôsobené vadným materiálom alebo chybným spracovaním.

Výrobca, v súlade s § 619 odst. (2) Občianskeho zákonníka, neručí za vady vzniknuté prirodzeným opotrebením (spínače, prevodovky a kolesá sú typické diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, spôsobenému obvyklým používaním). Výrobca ďalej neručí za vady vzniknuté prirodzeným starnutím, nesprávným používaním výrobku (pretažovanie, nárazy, prevádzka v nevhodnom prostredí – voda, prach, blato apod.), nevhodným uskladnením a ošetrováním, neopatrnou dopravou a manipuláciou, necitlivým zaobchádzaním alebo používaním k inému účelu ako k účelu obvyklému, ku ktorému je výrobok určený. Výrobca neručí za poškodenie spôsobené užívateľom či inou osobou, poprípade živelnou pohromou. Použitie inej, ako výrobcom doporučenej batérie (výslovne s vyššou kapacitou či napätím), vedie k závažnému poškodeniu mechanických aj elektrických častí. Na takto vzniknuté vady se záruka nevzťahuje. Záruku nie je možné uznať po nedovolenom zásahu užívateľa do výrobku (výslovne opatrenia zamedzujúce prešmyku kolies, apod.) alebo ak použije k oprave výrobku iné ako originálne diely. Obzvlášť upozorňujeme na závady vzniknuté nesprávnym používaním – pri jazde dopredu je nutné vozidlo zastaviť vždy pred zarazením spiatočky. Pri jazde dozadu je nutné vozidlo zastaviť vždy pred zarazením chodu dopredu. Pri zaradení opačného smeru jazdy bez zastavenia dochádza k neprípustnému namáhaniu celého mechanického i elektrického systému vozidla. Rovnako na takto vzniknuté závady sa záruka nevzťahuje.

Bezplatnú opravu pri dodržaní vyššie uvedených záručních podmienok vykoná odborný servis po predložení úplného výrobku a správne a úplne vyplneného záručneho listu. Zistené vady je nutné reklamovať bez zbytočného odkladu v predajni, kde bol výrobok zakúpený. V ŽIADNOM prípadě nie je prípustné používať elektrické vozidlo s akýmkoľvek poškodením, obzvlášť so závadami elektrických zariadení alebo so závadami na hnacom ústrojenstve. VÝSLOVNE JE ZAKÁZANÉ používať vozidlo s poškodenou prevodovkou/prevodovkami. Takto poškodené vozidlo nemá dostatočný brzdný účinok a dieťa by mohlo byť vystavené nebezpečenstvu úrazu!

Do bezplatnej záručnej opravy je možné prevziať iba kompletný výrobok. V prípade odoslania prepravnou službou ho zabezpečte proti poškodeniu vhodným pevným obalom, na poškodenie pri preprave sa záruka nevzťahuje. Nie je nutné použiť pôvodný originálny prepravný obal. Predávajúci je povinný vydať pri odbere výrobku záručný list, ktorý musí riadne a čitelně vyplniť, potvrdiť razítkom, podpisom a dátumom predaja. Predávajúci je taktiež povinný na požiadanie spotrebiteľa výrobok predviesť a zoznámiť ho s jeho používaním. Záručný list je nutné bezpečne uschovať. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave.

Vrátenie tovaru Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia. Dodávateľ sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi späť zaplatenú finančnú čiastku. (Následné vrátenie výrobku zabezpečí spotrebiteľ na vlastné náklady.)

Tovar, ktorý bude spotrebiteľ v rámci téjto záruky vracať späť na našu adresu je potreba vrátiť najlepšie v pôvodnom obale, bez známok použitia, nepoškodený a kompletný. Spotrebiteľ môže tovar doručit osobne nebo zaslať poštou ako obchodní balík, príp. k jeho doručeniu použiť služby spedičných firiem. Doporučujeme posielať tovar náležite poistený. Prosíme, nezasielajte tovar na dobierku, nevyžiadané dobierky nepreberáme.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy podľa § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka aj v prípade, že tovar už použil, a dokonce aj vtedy, ak ho už čiastočne opotreboval.

Ak spotrebiteľ už nie je schopný tovar či iné prevzaté plnenie vrátiť (prevzaté plnenie už napríklad nemá), alebo jeho hodnota bola už znížená (došlo k čiastočnému spotrebovaniu či opotrebovaniu tovaru), je spotrebiteľ podľa ustanovení § 458 odst. 1 občianskeho zákoníka povinný chýbajúcu hodnotu nahradiť v peniazoch – v praxi sa tak deje formou započítania na predávajúcom vrátenou kúpnou cenou, ktorá je takto spotrebiteľovi vyplatená v zníženej hodnote. Nad to môžu byť spotrebiteľovi účtované iba skutečne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Objednanie, Platba, Dodanie.

Objednanie Elektronicky (internet)

24 hodín denne, 7 dní v týždni môžete objednať tovar priamo na našich stránkach. Po prijatí Vašej objednávky  Vás budeme čo nejskôr (v pracovnej dobe) telefonicky kontaktovať, aby sme upresnili detaily dodávky – termín, miesto dodania atď.

Telefonicky

Kedykoľvek počas pracovnej doby zavolaním na naše telefóny.

Osobná návšteva

Počas otváracej doby na našom odbernom mieste.

Platba V hotovosti pri prevzatí/dobierka

Platba v hotovosti na predajni, v prípade dodania špedičnou firmou platba v mieste dodania. Pri platbe na dobierku Vám budeme účtovať náklady na prevod hotovosti ve výške 55,- Kč s DPH.

Na účet vopred

Tovar Vám bude odoslaný do 2 pracovných dní po pripísaní platby na náš účet. Tovar je rezervovaný pre Vás. Ak neobdržíme Vašu platbu do 10 dnů, bude uvoľnený späť do predaja! Ďakujeme za pochopenie

Proti faktúre po dodaní

Druh platby pre stálych zákazníkov možný po dohode.

Dodanie Doprava špedičnou fimou

Normálne – Vozidlá Vám zašleme na uvedenú adresu do 5 pracovných dní (pri platbe na účet 5 dní od pripísania platby na náš účet), doprava je ZDARMA.
Zrýchlene – Vozidlá Vám zašleme na uvedenú adresu do 2 pracovných dní. Kupujúci hradí časť nákladov spojených s prepravou, maximálně však 238,- Kč (s DPH).
Doprava náhradných dielov a príslušenstva Vám bude účtovaná podľa skutočných nákladov, max. 130,- Kč (s DPH).

Doprava predajcom

Možná na základe telefonickej dohody na čísle +421-465 484 143

Osobný odber

Tovar si môžete vyzdvihúť počas otváracej doby na našom odbernom mieste.

Na odbernom mieste neprijímame platobné karty!
Reklamácia Ak sa pri dodávke tovaru špedičnou firmou vyskytnú akékoľvek nezrovnalosti (nesúlad v počte doručených a deklarovaných balíkov v súpiske dopravcu; viditeľne poškodený obal apod.), ihneď vykonajte o tejto nezrovnalosti so šoférom zápis, ktorý bude priložený k súpiske o prevzatí. Zápis je podmienkou uznania reklamácie poškodenej zásielky! Kópiu zápisu zašlite zároveň obratom na našu adresu. Po vzájomnej dohode Vám bude v najbližšom možnom termíne expedovaný nový tovar.